Záujem o verejné zákazky majú dve tretiny projektových firiem, úspešné sú pri ich získavaní v 35 percentách prípadov

Blog

 

                                        

Projektové kancelárie sa účastnia verejných obstarávaní verejných zákaziek v dvoch tretinách (64 percent), pričom ich úspešnosť sa pri podaní ponuky pohybuje v priemere na úrovni 35 percent. Zvyšných 36 percent projektových spoločností nemá o verejné zákazky záujem. „Rozhodovanie, či ponuku podať, je kolektívne a hrá rolu viacej faktorov. Hlavným je samozrejme celková prijateľnosť, inými slovami, či sa nákladovo vojdeme do predstáv zadávateľa so zohľadnením cenového boja na trhu. Berieme do úvahy často aj kapacitné možnosti, ale rozhodujeme tiež podľa vzdialenosti miesta plnenia zákazky od nášho sídla, podľa historického vzťahu k zadávateľovi a jeho pracovníkom, či podľa toho, či by nám zákazka mohla doplniť naše referenčné portfólio. Snažíme sa odhadnúť aj ďalšie riziká, hlavne procesné, ktoré by sa mohli pri eventuálnom plnení zákazky negatívne prejaviť,“ hovorí Martin Höfler, predseda predstavenstva, PUDIS a.s. Svoj pohľad pridáva aj Tomáš Koranda, predseda predstavenstva, HOCHTIEF CZ a.s. „Najdôležitejšími parametrami sú pre nás ekonomika zákazky, prijateľná miera rizík a štandardných zmluvných aj platobných podmienok. Súčasne sledujeme reálne využitie vlastných kapacít a tiež uprednostňujeme zákazky, kde zadávateľ využíva viackriteriálne hodnotenie, kde môžeme pracovať aj s našou odbornosťou a referenciami. Výhodou je samozrejme aj realizácia v blízkosti našej pôsobnosti.“

 

Podanie ponuky na vypísanú verejnú zákazku najviac v projektových firmách ovplyvňuje predchádzajúca dobrá skúsenosť so zadávateľom. Na stupnici od 0 do 10, kde desiatka predstavuje faktor maximálne ovplyvňujúci kladné rozhodnutie o podaní ponuky, ohodnotili riaditelia projektových spoločností túto okolnosť známkou 8,6 bodov. Ďalej majú firmy záujem o zákazky realizované v okolí ich pôsobnosti (7,8 bodov z 10) a rozhodovanie ďalej silno ovplyvňuje voľné kapacity (7,7 bodov z 10) a viackriteriálne hodnotenie (7,0 bodov z 10). Malý záujem majú projektové kancelárie predovšetkým o zákazky súťažené len na najnižšiu cenu (4,2 bodov z 10).

 

„Ide o kombináciu niekoľkých faktorov. Najzásadnejším je (ne)vyťaženie vlastných kapacít na obdobie, v ktorom sa predpokladá realizácia zákazky v prípade úspešne podanej ponuky. Zvažujeme tiež požadovanú dĺžku lehoty realizácie zákazky, ktorá niekedy býva nereálne krátka a posudzujeme aj ďalšie podmienky v zadávacej dokumentácii a v návrhu zmluvy s objednávateľom. Rozhodujeme sa tiež podľa toho, či máme historickú väzbu na predchádzajúci stupeň projektu, ako dobre poznáme investora a akú máme skúsenosť zo vzájomnej spolupráce,“ tvrdí Aleš Trnečka, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti, Dopravoprojekt Brno a.s. Doplňuje ho Karel Bařinka, hlavný architekt, kbd&p architects. „Kritériom č. 1 je téma projektu, resp. zadanie, musí byť pre nás zaujímavé. Ďalej rozhoduje klient, pre koho a kde chceme pracovať. Následne posudzujeme kritériá výber, uprednostňujeme viackriteriálne hodnotenie. V prípade hodnotenia na najnižšiu cenu dávame takú, za ktorú bude možné zákazku kvalitne spracovať, aj keď si tým znížime šance na získanie zákazky. Nezúčastňujeme sa súťaží, kde je požadované v ponuke čiastočné plnenie, napr. návrh ideového riešenia projektu. Rozhodujúce môžu byť i neakceptovateľné platobné podmienky.“

 

Informácie o novo vypísaných verejných projektových zákazkách pritom vo firmách najčastejšie získava interný špecialista hľadajúci na viacerých serveroch (31 percent), vo veľkej miere sa potom projektanti spoliehajú na webové stránky Vestníku verejných zákaziek (29 percent). Externým spoločnostiam túto činnosť zveruje 15 percent opýtaných riaditeľov. Zvyšných 24 percent potom používa iný spôsob, ako napríklad priamy dopyt, kombináciu vyššie uvedených a ďalšie.

 

                 

 

Spoločnosť CEEC Research je prednou analytickou a výskumnou spoločnosťou zameriavajúcou sa na vývoj vybraných sektorov ekonomiky v krajinách strednej a východnej Európy. Jej štúdie sú využívané v súčasnej dobe viac než 17 000 spoločnosťami. Spoločnosť CEEC Research vznikla v roku 2005 ako analytická organizácia špecializujúca sa na spracovanie výskumu a analýz stavebného sektora, následne sa analytické zameranie rozšírilo aj na ďalšie vybrané sektory ekonomiky, vrátane strojárenstva.

Istav Media, s.r.o.
05.12.2018

Chcete viac informácií?

Zadajte svoje údaje a radi sa vám ozveme do nasledujúceho pracovného dňa.

Podporujeme: