Návrh Programového prehlásenia vlády a jeho dopad do stavebníctva

Blog

Hlavné strategické smery:

ad 4) Zostavíme strategický investičný program

 

 • zákon o líniových stavbách neumožňujúci obštrukcie
 • stavať diaľnice, obchvaty miest
 • príprava vysokorýchlostnej železnice, rekonštrukcie nádraží
 • výstavba nových blokov pre jadrové elektrárne
 • podporiť investície pre mladých ľudí a seniorov
 • rekonštrukcia pamiatkových objektov

 

 

Sociálna politika a zamestnanosť

 

 • vytvoriť potrebnú legislatívu riešiacu sociálne bývanie

 

 

Vzdelávanie, veda a výskum

 

 • v strednom odbornom vzdelávaní zapojenie odborníkov z praxe do výuky
 • spoluprácou škôl a firiem riešiť nedostatok majstrov odborného výcviku
 • zvýšiť uplatniteľnosť učňovských odborov a technických odborov stredných škôl
 • významnejšie zvýrazňovať spoločenskú potrebnosť hlavne ..., technických odborov

 

 

Doprava

 

 • urýchliť prípravu a výstavbu dopravných stavieb
 • pokročiť k dokončeniu dialničnej siete a dobudovanie obchvatov na cestách I. tried
 • upraviť prípravu vysokorýchlostných tratí a projektov na zlepšenie plavebných ciest
 • pripraviť koncepčnú zmenu stavebného práva v oblasti prioritných infraštruktúrnych stavieb
 • upraviť a doplniť zákon o urýchlení výstavby dopravnej infraštruktúry
 • pripraviť zákon o líniových stavbách pre zjednodušenie schvaľovania dopravných stavieb a obmedzenie obštrukčného správania
 • prijať pravidlá na dofinancovanie krajskej dopravnej infraštruktúry (cesty II. a II. tried) s cieľom 4 mld. Kč ročne
 • zintenzívniť výstavbu diaľnic na všetkých hlavných trasách
 • do roku 2021 sprevádzkovať 210 km diaľnic, z toho 110 km nových, 100 km modernizovanej D1
 • do roku 2021 rozostavať ďalších 180 km diaľnic
 • do výstavby dopravnej infraštruktúry zapojiť formou PPP súkromných investorov
 • opraviť minimálne 60 nádražných budov
 • pevne ukotviť trasy vysokorýchlostných tratí do územne plánovacej dokumentácie
 • schváliť koncepciu vodnej dopravy, dokončiť EIA, zahájiť územné konanie k realizácii stupňov Děčín a Přelouč

 

 

Právo a spravodlivosť

 

 • pre zákony, ktorých príprava a implementácia presahuje funkčné obdobie jednej vlády, zaviesť zvláštny spôsob expertnej prípravy s podporou Legislatívnej rady vlády s presným harmonogramom prerokovávania, schvaľovania a zavádzania do praxe. Príkladom môžu byť ..., zmeny v kompetenciách ministerstiev a ...

 

 

Kultúra

 

 • pripraviť dlhodobý program investičnej podpory kultúry a kofinancovania projektov kultúrnej infraštruktúry, ktorý by umožnil výstavbu nových kultúrnych zariadení na území celého štátu
 • podporovať projekty starostlivosti o kultúrne dedičstvo

 

Priemysel a obchod

 

 • zasadiť sa o presadzovanie technológií 4.0 v stavebníctve, napr. uplatňovaním BIM, Hronov, virtuálnej reality, robotov, inteligentných budov, cloudu, GPS lokácie či 3D tlače
 • zaistiť prípravu výstavby nových jadrových blokov podľa platnej Aktualizácie štátnej energetickej koncepcie
 • podporovať znižovanie energetickej náročnosti u verejných aj súkromných budov zateplovaním a využívaním energeticky účinných technológií
 • upraviť Surovinovú stratégiu ČR a následne tiež príslušnú legislativu, predovšetkým horný zákon a geologický zákon, vrátane zvýšenia poplatkov za ťažbu niektorých druhov nerastných surovín

 

Verejné investície, regionálny a miestny rozvoj

a) verejné investície

 

 • vytvoriť jedno miesto so zodpovednosťou za verejné investovanie
 • vytvorením jedného miesta pre systém, metodiku, implementáciu a kontrolu verejného investovania docieliť objektivizáciu poznania súčasného stavu, previesť efektívnu aktualizáciu a rozhodnúť o prioritách v tejto oblasti
 • pripraviť strategický investičný plán země, zaistiť inventuru pripravovaných investícií a syntézu analytických materiálov jednotlivých ministerstev tak, aby bol plán pre zásadné investície záväzný vrátane zaistenia zdrojov a ich udržiteľnosti
 • transformovať Štátny fond rozvoja bývania na Štátny investičný fond SIF, rozšíriť jeho aktivity aj do oblasti regionálneho rozvoja a podpory vidieka
 • podporiť strategické investície do modernizácie verejných priestranstiev v bytovej zástavbe, regenerácie brownfields, miestnych komunikácií
 • podporiť a zrychlit výstavbu v ČR, presadiť rekodifikáciu verejného stavebného práva
 • zjednodušiť a skrátiť prípravu stavieb pre zvýšenie konkurenceschopnosti
 • zaistiť kvalitnú a odbornú metodickú podporu obciam a krajom pre správne zadávanie verejných zákalek
 • zjednodušiť proces zadávania verejných zákalek malého rozsahu prípadne zvýšením zákonných limitov tak, aby zadávatelia mohli zahrnúť i ďalšie kritériá na hodnotenie ponúk popri kritériu ceny

 

 

b) bytová politika

 

 • vykonať revíziu koncepcie bytovej politiky s garanciou MMR
 • presadzovať zvýšenie objemu finančních prostriedkov na bytovú výstavbu v ČR s akcentom na podporu dostupného bývania určených pre seniorov, mladých ľudí, zdravotne postihnutých, matky samoživitelky a občanov s nižšími príjmami
 • podporiť pokračovania dotačných programov určených na rozvoj technickej infraštruktúry, rekonštrukciu panelových domov a revitalizáciu sídlisk
 • pripraviť zákon o sociálnom bývaní na riešenie potrieb občanov v bytovej núdzi a na pokraji spoločnosti

 

 

Poľnohospodárstvo

 

 • zjednodušiť stavebné konanie pri výstavbe malých vodných nádrží a obnove skôr zaniknutých vodných nádrží

 

 

Životné prostredie

 

 • finančne podporiť a zjednodušiť povolovací proces pri obnove alebo vybudovaní tisícov malých vodných nádrží, stoviek nových zdrojov pitnej vody pre obyvateľov
 • urýchliť projekt kotlíkových dotácií s cieľom vyměnit 100 tis. najstarších domácich kotlov do roku 2019

 

 

Isté je, že len čo sa dopady Programového prehlásenia prakticky prejavia v konkrétnych stavebných zámeroch, budeme o nich mať všetky informácie a prostredníctvom databázy ISTAV k nim môžete mať prístup tiež. Ak nemáte prístup do databázy ISTAV, napíšte nám, radi vám ho poskytneme.

Istav Media, s.r.o.
10.10.2018

Chcete viac informácií?

Zadajte svoje údaje a radi sa vám ozveme do nasledujúceho pracovného dňa.

Podporujeme: