EIA sa mení, povieme vám ako

Blog

Pretože sledujeme dianie v prostredí stavebníctva komplexne, môžeme informovať aj investorov o novinkách, ktoré môžu ovplyvniť ich činnosť.

EIA, Environmental Impact Assessment, teda slovensky Vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie. Štúdiu EIA musí mať a priložiť ju k žiadosti o realizáciu každý investor, ktorého zámerom je realizovať veľkú stavbu s výrazným dopadom na životné prostredie. Poviete si asi: „To predsa nie je nič nové, sme skúsení investori a už presne vieme ako postupovať, aby sme štúdiu získali.“ O tom samozrejme vôbec nepochybujeme.

Avšak EIA sa mení. V závere minulého roka nadobudla účinnosť tzv. transpozičná novela č. 326/2017 Zb. Pozrime sa teda teraz krátko na to, čo zásadné priniesla.

 

1. Zoznam nadväzujúcich konaní

Novela popredne zavádza uzavretý zoznam tzv. nadväzujúcich konaní, pre ktoré má byť stanovisko EIA podkladom. Konkrétne zoznam týchto konaní na jednej strane síce pozitívne navodzuje právnu istotu. Avšak na druhej strane je diskutabilné, či nemali byť do zoznamu zahrnuté aj niektoré ďalšie konania, ktoré môžu mať na životné prostredie významný vplyv (napr. konanie podľa atómového zákona).

 

2. Podlimitné zámery

Ďalšia zmena sa týka tzv. podlimitných zámerov. Teraz sa režim podlimitných zámerov týka tých, ktoré:

  • dosiahnu aspoň 25% príslušnej limitnej hodnoty

  • nachádzajú sa v zvlášť chránenom území či v jeho ochrannom pásme

  • príslušný úrad stanoví, že budú podliehať zisťovaciemu konaniu

Z dôvodovej správy vyplýva, že tieto podmienky musia byť splnené súčasne. Fakticky teda dochádza k zúženiu okruhu zámerov, ktoré podliehajú posúdeniu.

 

3. Zverejňovanie posudku

Posledná zmena, na ktorú sa pozrieme, sa týka posudku. Novela zavádza, že posudok nebude v priebehu posudzovania zverejňovaný, zverejní sa až spolu so stanoviskom EIA. Dá sa povedať, že táto zmena samozrejme prinesie určité urýchlenie celého procesu. Zároveň ale vzniká situácia, kedy bude mať verejnosť možnosť namietať posudok až potom, keď už bolo na jeho základe vydané stanovisko EIA.

Pozitívom je, že na základe novely už nebude možné spracovávanie posudku zbytočne preťahovať. Jednak sa stanovuje maximálna lehota pre predloženie posudku a ďalej sa zavádza finančná sankcia pri jej nedodržaní.

A aby toho nebolo málo, od 1. januára 2018 je účinná novela stavebného zákona č.326/2017 Zb., ktorá mení aj zákon EIA. Na dopady tejto novely sa však pozrieme až nabudúce.

Ak by ste sa chceli opýtať na čokoľvek nielen ohľadom zákona EIA a dopadov jeho aktuálnych zmien, napíšte nám.

Istav Media, s.r.o.
23.01.2018

Chcete viac informácií?

Zadajte svoje údaje a radi sa vám ozveme do nasledujúceho pracovného dňa.

Podporujeme: